Διαχειριστική επάρκεια


Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
 
Ο Δήμος Τήνου διαθέτει διαχειριστική επάρκεια και πιστοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του. Προτείνουμε επέκταση της πιστοποίησης σε όλες τις υπηρεσίες, καθολική εφαρμογή του μοντέλου αφήνοντας στην άκρη την θεωρητική προσέγγιση και την λογική της πιστοποίησης της στιγμής. Θα πρέπει σαν δυναμικό σύστημα να εξελίσσεται και να αυτοπροστατεύεται, εξασφαλίζοντας κυρίως σταθερή ποιότητα υπηρεσιών στους πολίτες και διαφάνεια.
Με τον όρο «Διαχειριστική Επάρκεια» εννοείται η ικανότητά ενός Δήμου να ανταποκριθεί ως δικαιούχος, στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων. Η διαχείριση των έργων ταυτόχρονα, πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου βάζοντας «φρένο» σε αυθαιρεσίες ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση έργων με δημόσια χρηματοδότηση, καθώς επίσης και μέσα σε συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους ωφελούμενους από το έργο. Εξελίσσοντας την διαχειριστική επάρκεια του ένας δήμος μπορεί σταδιακά να απεμπλακεί από την ανάγκη να παραχωρεί μελέτες των έργων σε εξωτερικά γραφεία, ενώ παράλληλα θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό του.
Η διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας στην υλοποίηση των έργων και στη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του Δήμου να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα επιτυγχάνεται μέσω των εξής ενεργειών:
 • Τη διασφάλιση αποτελεσματικής εξωτερικής επικοινωνίας με τους Δημότες και εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού του Δήμου
 • Της διενέργειας συνεχούς έρευνας ώστε να εντοπίζονται ανάγκες για την υλοποίηση έργων τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσει
 • Την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ωφελουμένων
 • Τη διασφάλιση της ικανοποίησης των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου και του τρόπου υλοποίησης των έργων. Τη συμμόρφωση προς αυτές, καθώς επίσης την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με αυτές
 • Την ανάθεση υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
 • Την εξασφάλιση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση προσωπικού με βάση την εμπειρία, δεξιότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη των έργων
 • Της δημιουργίας μεταξύ του εμπλεκομένου προσωπικού κατάλληλου εργασιακού κλίματος μέσω παροχής κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων και της διασφάλισης της ικανοποίησης των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με το περιβάλλον εργασίας καθώς και των απαιτήσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας Δήμος με την απόκτηση «Διαχειριστικής Επάρκειας» είναι τα εξής:
 • Ελεγχόμενος και ενιαίος τρόπος λειτουργίας του Δήμου και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του
 • Παρακολούθηση, μέτρηση και εξασφάλιση της ικανοποίησης του πολίτη / δημότη
 • Συλλογική προσπάθεια και ευθύνη για την ποιότητα
 • Παροχή υπηρεσιών και έργων σταθερής ποιότητας
 • Βελτίωση και αύξηση δυνατοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάπτυξη ικανότητας προσωπικού να διαχειρίζεται έργα (μέσω συνεχούς εκπαίδευσης) και διατήρησης της τεχνικής του επάρκειας
 • Κατάργηση γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμός συστημάτων μηχανογράφησης
 • Εξασφάλιση (δημιουργία και διατήρηση) καλών σχέσεων με συνεργάτες
Με σκοπό την απόκτηση «Διαχειριστικής Επάρκειας», ένας Δήμος απαιτείται να ακολουθήσει πρότυπες διεργασίες οι οποίες συνοψίζονται σε:
Εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου και σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων (ανάθεση, εκτέλεση, προμήθειες, ολοκλήρωση)

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έργων:
1. Προγραμματισμός Έργων
2. Σχεδιασμός & Ωρίμανση Έργων
3. Διενέργεια Διαγωνισμών & Ανάθεση
4. Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργου
5. Οικονομική Διαχείριση Έργου

Share on Google Plus

0 Σχόλια: